REGULAMIN

REGULAMIN

wersja 1.1 z dnia 15 marca 2019 roku

  1. Definicje 

1.1 Cennik Dostaw – zestawienie cen dostaw Rzeczy znajdujące się w Serwisie pod adresem sklep.paniswojegoszczescia.pl/cennik_dostaw.
1.2 Dane kontaktowe – „Do Pary Sylwia Włodarska”, ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawa, e-mail: sklep@paniswojegoszczescia.pl 
1.3 Dostawca – „Do Pary Sylwia Włodarska” z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawa, posługującą się NIP 8652226504, REGON 015242220, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
1.4 Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
1.5 Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Kupującego w Sklepie Internetowym.
1.6 Karta produktu – informacje o pojedynczym Produkcie przedstawione na stronie Sklepu Internetowego,
1.7 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Dostawcy zakupu związanego bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową lub której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
1.8 Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
1.9 Konferencja – cykl utrwalonych w postaci cyfrowej rozmów wraz z treściami towarzyszącymi zorganizowanych w formie cyklicznych, tematycznych sesji, realizowanych przez Dostawcę.
1.10 Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Dostawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową lub której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
1.11 Konto Kupującego – indywidualny panel uruchomiony przez Dostawcę w ramach Sklepu Internetowego na rzecz każdego Kupującego.
1.12 Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
1.13 Kupujący – Konsument lub Klient.
1.14 Login – indywidualne oznaczenie Kupującego, przez niego ustalone, będące właściwym adresem poczty elektronicznej Kupującego, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Kupującego w Sklepie Internetowym.
1.15 Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
1.16 Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot Umowy Dostawę,
1.17 Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
1.18 Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
1.19 Produkt – Rzecz lub usługa niewyłącznego, ograniczonego czasowo dostępu do Treści Cyfrowch prezentowana w Sklepie Internetowym Dostawcy, która może być przedmiotem Zamówienia, w szczególności Konferencja.
1.20 Przedmiot umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem umowy.
1.21 Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
1.22 Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy.
1.23 Regulamin – niniejszy regulamin.
1.24 Sklep Internetowy – strony internetowe dostępne pod adresem sklep.paniswojegoszczescia.pl prowadzone przez Dostawcę, umożliwiające składanie Zamówień i zawieranie on-line umów między DostawcąKupującymi.
1.25 Serwis – strony internetowe zawierające przygotowane przez Dostawcę Treści Cyfrowe dostępne pod adresem paniswojegoszczescia.pl prowadzone przez Dostawcę.
1.26 System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
1.27 Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i udostępniane w postaci cyfrowej.
1.28 Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
1.29 Wada – wada fizyczna lub wada prawna.
1.30 Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Dostawca zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Dostawcę przy zawarciu umowy, a Dostawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Dostawcę lub osobę trzecią, za którą Dostawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Dostawcy,
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Dostawca tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
1.31 Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
1.32 Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające jednoznacznie:  rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj Dostawy, sposób Płatności,  dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym Dostawcą.

2. Warunki ogólne 

2.1 Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kupujący mogą:
a. dokonać zakupu usługi niewyłącznego i ograniczonego w czasie dostępu do Treści Cyfrowych, przy czym Dostawca nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych, ani nie udziela licencji w odniesieniu do Treści Cyfrowych.
b. dokonać zakupu Rzeczy,
c. korzystać z innych usług Dostawcy, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
2.2 Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
2.3 Dostawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od Wad.
2.4 Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu Internetowego, składa ofertę zawarcia umowy z Dostawcą, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.5 Ceny podawane przez Dostawcę wyrażone są w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) lub są zwolnione z VAT, przy czym przy każdym Produkcie znajduje się stosowna informacja na ten temat.  Ceny Rzeczy nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku Dostaw.
2.6 Dostawca w ramach usługi dostępu do Treści Cyfrowych, zapewni dostęp do Treści Cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia przez okres co najmniej 24 miesięcy liczony od momentu dokonania PłatnościDostawca dołoży starań aby okres dostępu był dłuższy niż gwarantowane 24 miesiące w miarę możliwości technicznych i biznesowych.
2.7 Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego,  czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
2.8 Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
2.9 Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
2.10 Płatność są realizowane w systemie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
2.11 W przypadku płatności kartami kredytowowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
2.12 Dostawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
2.13 Dostawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu Internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu paniswojegoszczescia.pl/sklep, należy je wszystkie wyłączyć.
2.14 Dostęp do Serwisu oraz Sklepu Internetowego jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
a. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Kupujący,
b. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej),
c. okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania.
2.15 W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie Kupującego. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych, w tym do poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
2.16 Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać Login i Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta Kupującego. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie Internetowym.
2.17 Kupujący zobowiązany jest do:
a.niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Dostawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, w szczególności zabronione jest nagrywanie, przerabianie, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne odtwarzanie oraz udostępnianie treści osobom trzecim,
f. zachowania Loginu i Hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
g. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

3. Zawarcie umowy i realizacja 

3.1 Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę.
3.2 W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
a. dodanie Produktu do Koszyka,
b. wybranie rodzaju Płatności;
c. złożenie w Sklepie Internetowym Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę ”.
3.3 Zawarcie UmowyKonsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
3.4 Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Dostawcy lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania przez Dostawcę informacji o pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Dostawcę.
3.5 Zawarcie umowyKlientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
3.6 Realizacja Zamówienia Klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Dostawcy.
3.7 Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia .
3.8 Udostępnienie Przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.
3.9 Dostawca może wypowiedzieć umowę o dostęp do Treści Cyfrowych w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 2.17.e.  W takim przypadku Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów.

4. Prawo do odstąpienia od umowy 

4.1 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego .
4.2 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem paniswojegoszczescia.pl/zwroty  lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim .
4.4 Dostawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu Umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4.5 W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
4.6 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Dostawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4.7 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
4.8 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
4.9 Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego .
4.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4.11 Dostawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dostawcę, Dostawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
4.12 Dostawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Dostawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
4.13 Dostawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.14 Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Dostawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

5. Rękojmia 

5.1 Dostawca na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
5.2 Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za Wady (rękojmia).
5.3 W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia ryzyka na Konsumenta.
5.4 Jeżeli rzecz sprzedana ma Wadę, Konsument może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Dostawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Dostawcę albo Dostawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5.5 Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Dostawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dostawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5.6 Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Wada jest nieistotna.
5.7 Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
5.8 Dostawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
5.9 Dostawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
5.10 W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Dostawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Dostawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Dostawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i ryzyko Dostawcy.
5.11 Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Dostawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Dostawcy, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Dostawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Dostawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i ryzyko Dostawcy.
5.12 Koszty wymiany lub naprawy ponosi Dostawca, za wyjątkiem sytuacji opisanej w par. 5 pkt 10.
5.13 Dostawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy.
5.14 Dostawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Dostawca w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
5.15 Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
5.16 Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
5.17 W przypadku, kiedy określony przez Dostawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
5.18 W terminach określonych w par. 5 pkt. 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5.19 W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
5.20 Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za Wady Prawne rzeczy sprzedanej stosuje się par. 5 pkt. 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
5.21 Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
5.22 Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Dostawca wadę podstępnie zataił.
5.23 Dostawca o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

6. Reklamacje

6.1 Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Dostawcy sylwia@paniswojegoszczescia.pl.
6.2 Dostawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego.
6.3 Kupujący może zgłosić Dostawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy: sylwia@paniswojegoszczescia.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Dostawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Kupującego, podany w zgłoszeniu reklamacji.
6.4 Odstąpienie od Umowy sprzedaży Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 

7.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu Internetowego jest Dostawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. Nie jest możliwe korzystnie z usług Dostawcy anonimowo lub pod pseudonimem.
7.2 Dostawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Dostawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Dostawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
7.3 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sklep Internetowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: paniswojegoszczescia.pl/polityka_prywatnosci

8. Postanowienia końcowe

8.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Dostawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
8.2 O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
8.3 Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (panisowjegoszczescia.pl/regulamin). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Dostawcę o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.
8.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Dostawca oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.